Prepravný poriadok - M&R AUTODOPRAVA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prepravný poriadok

M&R, AUTODOPRAVA, spol. s r.o.
Šoltésovej 1678/186
017 01 Považská Bystrica

PREPRAVNÝ   PORIADOK
CESTNEJ   NÁKLADNEJ DOPRAVY


M&R, AUTODOPRAVA, spol. s r.o.  so sídlom v Považskej Bystrici, podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave


vydáva

PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY


Oddiel I

Základné ustanoveniaČlánok 1
Úvodné ustanovenia


(1)
Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

(2)
Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je M&R, AUTODOPRAVA, spol. s r.o. so sídlom Šoltésovej 1678/186, 017 01 Považská Bystrica, ktorá
podniká v cestnej nákladnej doprave na základe AA/2013/02111-002

(3)
Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie vecí, nákladov, priemyselných tovarov a iných požadovaných druhov tovarov v  
medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave.Článok 2
Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb


(1)  Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu

a)  vnútroštátna cestná nákladná doprava,
b)  medzinárodná cestná nákladná doprava.

(2)  Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy
·     vozové zásielky,
·     kusové zásielky.
                                            
(3) Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť
je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:

a)   ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
b)   ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky,
prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
c)   ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak
dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.
(4)
Za dokládku sa považuje  zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez
nákladu.


Článok 3
Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom


(1)  Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

(2)  Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku

a)   preprava nákladu na paletách,
b)   preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.


(3)  Iné prepravy vykonáva  na základe podrobných objednávok prepravcov.

Článok 4
Veci  vylúčené z prepravy


(1) Z prepravy sú vylúčené

a)  veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,

b)  nebezpečné veci v zmysle Dohody ADR,

c)  predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť
pri preprave použito, sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,
d)  veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

(2) Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.

(3) Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.


(4)  Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto
povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný
zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

Článok 5
Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce  odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom


(1)  Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli zmluvne dohodnuté dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady  
č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.  Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky
nakladacích miest odosielateľa  a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie  časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať  režim
práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

(2)  Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou,
je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

(3)   Odosielateľ je povinný zabaliť  riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre
svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či
zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným
obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

(4)
 Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali
použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.

(5)  Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre
uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je
odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu. Pri označovaní zásielok obsahujúcich nebezpečné veci
odosielateľ je povinný dodržať ustanovenia Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR).

(6)  Pokiaľ povaha zásielky  vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v
určitej polohe, je odosielateľ  povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských
technických noriem (STN) prípade iných noriem (napr. IMO ak zásielka bude prepravovaná aj  námornou dopravou).

(7)  Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak
odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v  nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku
prevziať k preprave.

(8)  Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom
liste). Preskúmanie zásielky na mieste nakládky alebo vykládky sa vykoná v prítomnosti najmenej jednej osoby, ktorá nie je pracovníkom dopravcu.

(9)  Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju
vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

(10) Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke,
je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje
dopravca ako pri ostatných  prekážkach pri preprave.

(11)  Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je
spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť.  Náklady spojené s pristavením vozidla
na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa ods. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.

(12)   Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v
prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

(13)   Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a pod. a s  manipulačnými a prepravnými
pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

(14)   Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

(15)   Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti  tohto údaju zo strany odosielateľa.
Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a
hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

(16)  Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania  zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu,
ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

(17)   Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v
prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

(18)   Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

(19)   Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa , pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu
prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo
najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže byť podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov
sankcionovaný zo strany Policajného zboru.

(20)   Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je
odosielateľ povinný  vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o
hmotnosti zásielky,  je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka
sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade.
Na prepravu vyloženej časti zásielky  je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú  objednávku prepravy.

(21)  Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne
obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase  na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízkoemisnej
zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je
povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

(22)  Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.

(23)  Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo
najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

(24)  Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku
len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové  zariadenie a pracovníkov a je to  v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k
cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať  manipulačné zariadenia prepravcov pokiaľ nebola z
ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom prepravcov.

(25)  Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením. Prepravca (odosielateľ a
príjemca) je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a
vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie
všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj
dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky vozidiel.

(26)  Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky.
Odosielateľ zásielky  je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľa
vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pre zahájením
prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

(27)  Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného
zaťaženia náprav  vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho aby pri preprave  nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá
odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle
alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie
nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

(28)   Ak zabezpečuje  nakládku a vykládku vozidla prepravca, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne
nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.

(29)   Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným  nákladom, je prepravca povinný zaistiť
po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto
povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

(30)   Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila
nutnosť dezinfekcie.

(31)   Ak je požadované vymytie cisternového vozidla alebo cisternového kontajnera pred nakládkou iného druhu nákladu je povinný túto skutočnosť
prepravca dopravcovi oznámiť v objednávke prepravy alebo rámcovej prepravnej zmluve. Náklady spojené s vymytím hradí prepravca.

(32)   Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav
zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o
poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

(33)   Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám
písomnou formou napríklad do nákladného listu.

(34)   Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté ináč;  čas od požadovaného času
pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác
vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas  zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej
zmluve.Oddiel II

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave
Článok 6
Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave(1)
Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave bude sa riadiť ustanoveniami §§ 610-629 o zmluve o
preprave vecí podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

(2)
Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného
miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

(3)  Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby
mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

(4)
Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na
prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

(5)  Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do
šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

(6)  Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri
pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

(7)  Ak je dopravcovi známy príjemca zásielky, je povinný doručiť mu zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca zásielku v mieste určenia vyzdvihnúť,
oznámiť mu ukončenie prepravy.

(8)   Dokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo
aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené.

(9)   Ak zmluva určuje, že pred vydaním zásielky dopravca vyberie od príjemcu určitú peňažnú sumu (zásielka na dobierku) alebo uskutoční iný inkasný
úkon, platia primerane ustanovenia o bankovom dokumentárnom inkase (§ 697 a nasledujúcich  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník).

(10)  Ak si prepravu vecí objedná  u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa §765 a
nasledujúcich  zákona  č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.Článok 7
Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky


(1)
Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ je povinný poskytnúť dopravcovi správne údaje o obsahu zásielky a jeho povahe a zodpovedá za škodu
spôsobenú dopravcovi porušením tejto povinnosti.

(2)
Odosielateľ je povinný prepravu u dopravcu si objednať. Postačuje aj forma objednávky e-mailom, faxom prípadne telefonicky, ak bude následne
vystavená písomná forma objednávky pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.

(3)  Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv. Ak sa prepravy budú opakovať a preprava bude trvať dlhšie
obdobie je vhodnejšie medzi dopravcom a objednávateľom prepravy uzatvoriť rámcovú prepravnú zmluvu.

(4) Objednávka prepravy musí obsahovať údaje potrebné na realizáciu prepravy a vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy. Pre správne uzavretie
prepravnej zmluvy musí objednávka alebo návrh prepravnej zmluvy obsahovať nasledovné údaje:

a)  obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,

b)  informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

c)   miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

d)   ak je požadovaný tak aj čas nakládky a čas vykládky,

e)   pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.

f)   dohodnutú odplatu za vykonanie  prepravy (cenu za prepravu).

(5)   Objednávka prepravy musí byť podaná tak, aby medzi dňom prevzatia objednávky dopravcom a dňom požadovanej prepravy uplynuli dva pracovné dni
pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

(6)   Ak sú na vykonávanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na
prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi ich neodovzdaním alebo ich nesprávnosťou.

(7)   Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena.

(8)   Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako  33.000 €  je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na
poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielky.

(9)   Dopravca je povinný na požiadanie odosielateľa prevzatie zásielky písomne potvrdiť.

(10)  Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom

a)  prijatím objednávky,

b)  ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať tak započatím prepravy,

c)  prevzatím zásielky k preprave.

(11)  Objednávka je prijatá

a)  ak dôjde k ústnej alebo telefonickej dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, prípadne o spôsobe vykonania požadovanej prepravy alebo

b)  okamžikom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdenie dopravcom o jej prijatí došlo objednávateľovi; ak žiada
odosielateľ takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,

c)  započatím objednanej prepravy dopravcom pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.(12)
 Ak vyhovie dopravca návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi vzniká nová prepravná zmluva.

(13)
 Pri prijatí objednávky prepravy alebo uzavretí prepravnej zmluvy môže dopravca požadovať od objednávateľa prepravy  zloženie zálohy až do výšky 80
% z dohodnutej ceny resp. predbežnej ceny za prepravu. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr.
zálohovú faktúru).

(14)
Až do vydania zásielky má odosielateľ právo dávať za podmienok ustanovených týmto prepravným poriadkom dopravcovi nové príkazy.

(15)
Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy s prihliadnutím na obsah záväzku
dopravcu.

(16)
Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje za rozhodnú inú cenu.

(17)
Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú
prepravu.

(18)
Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej dôjdení do miesta určenia alebo po
uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi
nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom.                 V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ.
Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

(19)
Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy  prevzatej zásielky,
ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

(20)
Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné   právo k zásielke,  dokiaľ s ňou môže nakladať.

(21)
Ak viazne na zásielke niekoľko zádržných práv, má zádržné právo dopravcu prednosť pred zádržnými právami vzniknutými predtým.

(22)
Zádržné právo dopravcu má prednosť pred zádržným právom zasielateľa.Článok 8
Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a  za nedodržanie podmienok prepravy


(1)
Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť
pri vynaložení odbornej starostlivosti.

(2)  Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:
a)
 odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b)
  vadou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky včítane obvyklého úbytku,

c)    okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari,
pádu lavíny a pod.

d)  
vadným obalom, na ktorý dopravca upozornil odosielateľa pri prevzatí zásielky na prepravu, a ak bol vydaný nákladný list, bola v ňom vadnosť
obalu poznamenaná; ak neupozornil dopravca na vadnosť obalu, nezodpovedá dopravca za škodu na zásielke vzniknutú v dôsledku tejto vadnosti len vtedy, ak
vadnosť nebola pri prevzatí zásielky poznateľná. Dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho
listu, ktorý ostáva u odosielateľa zásielky.

(3)  Pri škode na zásielke vzniknutej podľa odseku (2) je dopravca povinný vynaložiť odbornú starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

(4)  Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

(5)  Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom, a
cenou, ktorú by  v tomto čase mala poškodená alebo znehodnotená zásielka.

(6)  Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená
alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou
stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je
účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 10 000,- EUR. Dopravca je povinný vykonať
prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca,
len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ
alebo príjemca musia škodu spôsobenú dopravcovi jednoznačne preukázať.

(7)
Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol
právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi. Dopravca zodpovedá za škodu spôsobenú odosielateľovi alebo príjemcovi porušením
tejto povinnosti.

(8)
Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi,
môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

(9)
 Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

(10)  Za škodu spôsobenú  odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá písomná prepravná zmluva zodpovedá dopravca len do výšky
preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

(11)
Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady
preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

(12)
Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky
nedošlo, do  šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.


Článok 9
Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy


(1)  Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené
inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

(2)  Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

(3)   Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy  podľa               ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2
príjemca.

(4)   O návrhu zmeny prepravnej zmluvy platia tiež ustanovenia čl. 7.

(5)   Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.

(6)
Ak bola preprava odvolaná až po výjazdu vozidla na dojednané miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu
zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

(7)  Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným
poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od
prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín
od dohodnutého času pristavenia vozidla.

(8)  Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu začať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné
vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania návrh
odosielateľa.

(9)   Dopravca  nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a  dosiahnutie jeho návrhu
by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.

(10)  Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočný návrh odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ
môže už v prepravnej listine dať návrh, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

(11)  Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o
uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.Článok 10
Prepravné listiny v nákladnej cestnej doprave


(1)   Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú
odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní napríklad dopravcom do nákladného listu
ich podpisom potvrdiť alebo dopravca sa môže na prepravnej listine dohodnúť inak.

(2)   Prepravná listina  sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu  so zásielkou.

(3)   Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje:

a)   názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

b)
  obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu,

c)    počet kusov,

d)   celkovú hmotnosť zásielky,

e)   miesto nakládky a miesto vykládky,

f)    dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom,

g)   miesto pre výhrady dopravcu.

(4)  Prepravnou listinou vo vnútroštátnej  cestnej nákladnej doprave je

a)   prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

b)   dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

(5)   Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu.
Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

(6)   Dopravca a prepravcovia (odosielateľ a príjemca) zodpovedajú za správnosť a úplnosť údajov, ktoré zapisujú  do prepravnej listiny.

(7)   Dopravca má právo zapísať do prepravnej listiny výhrady dopravcu k druhu použitého vozidla na základe požiadavky objednávateľa prepravy, stave
zásielky, jej obalu, počtu kusov a spôsobu nakládky.  Oddiel III

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave
Článok 11
Základné ustanovenie k zmluve o preprave vecí(1)  Vzhľadom na ustanovenie § 756 Obchodného zákonníka pre oblasť medzinárodnej dopravy tieto dohody, dohovory a zmluvy majú prednosť pred zákonnou
úpravou platnou v Slovenskej republike. Tie časti jednotlivých článkov prepravného poriadku, ktoré sú upravené v medzinárodných zmluvách, dohodách a
dohovoroch, napríklad v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), vyhláška Ministerstva zahraničných vecí č. 11/1975
Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, odlišne, sa  pri prepravách v medzinárodnej cestnej doprave nepoužijú.
(2)    Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej
dodania, ako sa uvádzajú v zmluve, ležia v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru CMR.

(3)  Dohovor CMR sa  nevzťahuje :

a)   na prepravy vykonávané v rámci medzinárodných poštových zmlúv,
b)   na prepravy mŕtvol,
c)  
na prepravy sťahovaných zvrškov.
(4)  Dohovor CMR platí pre celú trasu prepravy a nezávisle na tom, aká je dĺžka cesty                              v Slovenskej republike a v
zahraničí. Po tejto stránke Dohovor CMR vyradzuje z platnosti vnútroštátne právne predpisy.
(5)  Dohovor CMR sa vzťahuje na prepravy cestnou nákladnou dopravou, pri ktorej môžu byť použité motorové vozidlá, ťahače, návesové súpravy, prívesy a
kontajnery.

Článok 12
Povinnosti objednávateľa prepravy a príjemcu zásielky

(1)   Objednávateľ prepravy najčastejšie odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené vadami obalu zásielky a je povinný pripojiť k nákladnému
listu alebo dať dopravcovi  k dispozícií doklady potrebné k colnému a ďalším úradným jednaniam vykonávaným pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky
informácie o ktoré požiada.
(2)  Odosielateľ je oprávnený disponovať so zásielkou, hlavne môže požadovať na dopravcovi zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydanie
zásielky inému príjemcovi, než ktorý je uvedený v nákladnom liste.
(3)  Právo disponovať so zásielkou zaniká ak dopravca odovzdá druhý diel nákladného listu príjemcovi a ten potvrdí prijatie zásielky.


Článok 13
Prepravné listiny v medzinárodnej cestnej nákladnej  doprave


(1)  Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list, ktorý je vierohodným dokladom o uzavretí a obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí
zásielky dopravcom. Ak neexistuje nákladný list, ak sa stratil alebo má niektoré nedostatky, nedotkne sa to síce platnosti uzavretej prepravnej zmluvy
(vzťahujú sa na ňu aj naďalej ustanovenia Dohovoru CMR), avšak jeho existencia je nevyhnutná pre niektoré okolnosti, ktoré umožňujú vykonávanie Dohovoru
CMR a dôkaznú moc v prípade sporov. Medzinárodný nákladný list je tiež dôkazov o mieste nakládky a vykládky a pri prechode colných hraníc je povinným
dokladom.
(2)  Pre každú zásielku musí byť vystavený samostatný nákladný list CMR. Za samostatnú zásielku sa považuje každá zásielka odoslaná jedným
odosielateľom pre jedného príjemcu a v jednom vozidle alebo súprave. V jednom vozidle môže byť niekoľko samostatných zásielok. Ak je potrebné zásielku
naložiť na niekoľko vozidiel, alebo  ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, majú odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľko
nákladných listov, koľko vozidiel má byť použitých alebo koľko druhov alebo samostatných časti zásielky sa má nakladať.
(3)  Nákladný list musí obsahovať tieto údaje:
a)   miesto a dátum vystavenia,
b)   meno a adresu odosielateľa,
c)    meno a adresu dopravcu,
d)   miesto a dátum prevzatia zásielky (nakládka) a miesto jej  určenia (vykládka),
e)   meno a adresu príjemcu (aj DIČ - daňové identifikačné číslo),
f)    obvyklé pomenovanie povahy prepravovaných vecí (označenie  tovaru) a druh obalu; pri veciach nebezpečnej povahy ich  všeobecne uznávané označenie
( podľa dohody ADR),
g)  počet kusov, ich zvláštne značky a čísla,
h)  celkovú hmotnosť zásielky alebo iným spôsobom vyjadrené  množstvo tovaru, napr. v m3 (ak je poznámka v nákladnom  liste o úradnom vážení alebo
počítaní tovaru, musí byť k nákladnému listu pripojený doklad, ktorý vodič odovzdá  príjemcovi zásielky),
i)   náklady spojené s prepravou (dovozné, vedľajšie poplatky,  cla a ostatné výdaje vznikajúce od okamžiku uzavretia  zmluvy až do vydania
zásielky),
j)   pokyny potrebné pre colné a iné úradné jednanie (napr. uvedené vstupné a výstupné colné úrady, ktoré  zároveň musia súhlasiť s údajmi uvedenými v
karnete TIR,  ak sa pri preprave používa alebo v iných colných dokladov),
k)   údaj o tom, že preprava aj napriek akejkoľvek opačnej  doložke podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR.  

(4)
Nákladný list musí poprípade obsahovať (čiže môže) ešte tieto údaje:
a)
zákaz prekládky,
b)
výdavky, ktoré preberá odosielateľ na seba,
c)
výšku dobierky, ktorá má byť vybratá v pri dodaní zásielky,
d)
cenu zásielky a sumu vyjadrujúcu osobitný  záujem na dodaní,
e)
pokyny odosielateľa dopravcovi týkajúce sa poistenia zásielky,
f)
dohodnutú lehotu, v ktorej sa má preprava uskutočniť,
g)
zoznam dokladov odovzdaných dopravcovi.
(5)  Jednotlivé strany, ktoré sa zúčastňujú na preprave môžu do nákladného listu zapísať ešte aj iné údaje, ktoré pokladajú za užitočné.
(6)  Vyplnenie nákladného listu je vecou odosielateľa. Preto tiež on zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v nákladnom liste, a to aj vtedy, ak
príslušné údaje na žiadosť odosielateľa uvedie do nákladného listu zástupca dopravcu. Odosielateľ zodpovedá za všetky výdavky a škody, ktoré vzniknú
dopravcovi v dôsledku nepresnosti alebo neúplnosti:
a)   údajov uvedených v odseku  3  pod písmenami b),d),e),f),g),h) a j),
b)  údajov uvedených v odseku 4,
c)   všetkých ostatných údajov alebo pokynov, ktoré dal pre vystavenie nákladného listu alebo za účelom ich zaznamenania v nákladnom liste.
(7)  Pri prevzatí zásielky k preprave dopravca preskúma správnosť údajov v nákladom liste o počtu kusov a ich značkách a číslach a zjavný stav
zásielky a jej obalu. Ak nemá dopravca vhodné prostriedky, aby mohol preskúmať správnosť údajov o počtu kusov a ich značkách a číslach, zapíše do
nákladného listu výhrady aj s ich odôvodnením. Rovnako musí odôvodniť všetky výhrady, ktoré urobil k zjavnému stavu zásielky a jej obalu.
(8)    Dopravca uvedie svoju výhradu na prvú kópiu nákladného listu skôr než ju odovzdá odosielateľovi, je na to určená kolónka č.18 na formulári
nákladného listu CMR. Zoznam najčastejšie používaných výhrad dopravcom je nasledovný:
Výhrada k vozidlu
1.   Otvorené vozidlo bez plachty podľa dohody s odosielateľom
Výhrada k baleniu tovaru
2.   Nezabalené
3.   Poškodený obal
4.   Nedostatočný obal
Výhrada k počtu, označeniu a číslovaniu kusov zásielky (sudy, vrecia, kusy atď.)
5.    Kontrola nie je možná  z týchto dôvodov:
a)    nakládku vykonal  odosielateľ,
b)    poveternostné podmienky,
c)     veľký počet balených kusov,
d)    zaplombovaný kontajner.
Výhrada k stavu prevzatého tovaru
1.    V zjavne zlom stave
2.    Poškodený
3.    Premočený
4.    Zmrznutý
5.    Nechránený proti poveternostným  vplyvom a v tomto stave je prepravovaný na žiadosť  odosielateľa
Výhrada k nakládke, zabezpečeniu nákladu  vykládke
Nakládku a zabezpečenie nákladu realizoval:
1.    Odosielateľ
2.    Vodič za nevhodných poveternostných podmienok  na žiadosť odosielateľa
Vykládku realizoval:
1.    Príjemca
2.    Vodič za nevhodných poveternostných  podmienok na žiadosť príjemcu
Dopravca môže formulovať a uviesť do kolónky 18 nákladného listu CMR alebo iným vhodným spôsobom aj iné výhrady.

(9)   Nákladný list je, pokiaľ nie je preukázaný opak vierohodným dokladom o uzavretí obsahu prepravnej zmluvy, ako aj o prevzatí zásielky dopravcom. Ak
nie však nákladný list k dispozícií platí prepravná zmluva, ak je jej uzavretie preukázané ináč.

Článok 14
Zodpovednosť dopravcu za škodu na zásielke a  za nedodržanie podmienok prepravy


(1)    Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky alebo za jej poškodenie, ktoré vznikne od okamžiku prevzatia zásielky k preprave až
do okamžiku jej vydania, ako aj za prekročenie dodacej lehoty. Dopravca sa neberie na zodpovednosť, ak je strata zásielky, jej poškodenie alebo
prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené oprávneným príkazom, ktorý nebol zavinený nedbalosťou dopravcu, vlastnou vadou zásielky alebo okolnosťami,
ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ich následky odstrániť nie je v jeho moci.
(2)    Dopravca je podľa Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti, ak vznikne strata alebo poškodenie zo zvláštneho nebezpečia súvisiaceho s jednou alebo
viacerých nasledujúcich skutočností:
a)    použitie otvorených vozidiel bez plachiet, ak takéto  použitie bolo výslovne dojednané a poznamenané v nákladnom  liste,
b)   chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky, ktorá je pre svoju povahu, ak nie je riadne zabalená, alebo ak nie je balená vôbec, je vystavená  
stratám alebo poškodeniu,
c)    manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky  odosielateľom, príjemcom alebo osobami konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu,
d)   prirodzená povaha určitého tovaru, pre ktorú podlieha  úplnej alebo čiastočnej strate alebo poškodeniu, najmä  lomom, hrdzou, vnútorným kazením,
vysýchaním, unikaním, normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov,
e)   nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých  kusov zásielky,
f)    preprava živých zvierat.
(3)
Oprávnený môže považovať zásielku bez ďalších dôkazov za stratenú, ak nebola vydaná do 30 dní po uplynutí dojednanej dodacej lehoty
a pokiaľ nebola lehota dojednaná do 60 dní po prevzatí zásielky dopravcom k preprave.
(4)   Ak má dopravca povinnosť nahradiť škodu za úplnú alebo čiastočnú stratu zásielky, vypočíta sa náhrada z hodnoty zásielky v mieste, dobe jej
prevzatia na prepravu a to podľa burzovej, a ak nie je tak podľa bežnej  trhovej ceny.
(5)
Náhrada škody nesmie presahovať 8,33 jednotiek početných, nazývaných "zvláštne práva čerpania- SDR" za kg chýbajúcej alebo poškodenej hrubej
hmotnosti zásielky. Hodnotu SDR voči Eur a ostatným menám vyhlasujem Medzinárodný menový fond (www.imf.org). Čiže berie sa kurz SDR voči Eur v deň
prevzatia zásielky dopravcom na prepravu.
(6)   Ak je prekročená dojednaná dodacia lehota a oprávnený preukáže, že vznikla škoda z tohto dôvodu, je dopravca povinný hradiť škodu len do výšky
dovozného.
(7)   Ďalšie podrobnosti týkajúce sa zodpovednosti dopravcu sú uvedené v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).
(8)   Žalobu je vo veciach prepráv podliehajúcich Dohovoru CMR možno podať voči dopravcovi, ktorý vydal tento prepravný poriadok len na štátnom súde na
území Slovenskej republiky.

Článok 15
Podmienky zmeny prepravnej zmluvy a odstúpenia od zmluvy

(1)  Ak je plnenie prepravnej zmluvy podľa podmienok stanovených v nákladnom liste, v dôsledku prekážok v doprave z
akéhokoľvek dôvodu nemožné, je dopravca povinný si vyžiadať pokyny od osoby oprávnenej disponovať zo zásielkou (najčastejšie je to odosielateľ,
zasielateľ, výnimočne napr. príjemca).
(2)  Ak však dovoľujú okolnosti vykonanie prepravy za podmienok odchyľujúcich sa od podmienok stanovených v nákladnom liste (prípadne dispozícií) a
dopravca nemohol obdržať v primeranom čase pokyny od oprávnenej osoby, dopravca má vykonať také opatrenia, ktoré považuje za najlepšie v záujme
oprávnenej osoby (napr. odvrátenie škody, ktoré si vynucuje rýchle jednanie). Ak sa potom čo zásielka došla na miesto dodania vyskytnú sa prekážky v
dodaní, je dopravca povinný si vyžiadať pokyny odosielateľa. Dopravca má nárok na náhradu výdavkov vzniknutých vyžiadaním alebo vykonaním pokynov,
pokiaľ tieto výdavky nevzniknú jeho zavinením.
(3)  Vo výnimočných prípadoch môže dopravca dokonca pristúpiť  aj k predaju zásielky bez toho aby vyčkal pokynov oprávneného (najčastejšie
odosielateľ), ak sa jedná o zásielky podliehajúce rýchlej skaze alebo keď ospravedlňuje takýto postup stav zásielky alebo ak výdavky za úschovu sú
neúmerné hodnote zásielky. K predaju môže pristúpiť ak nedostal v primeranej lehote od oprávneného opačné pokyny. Postup pri predaji sa riadi právnym
poriadkom a zvyklosťami miesta, kde sa zásielka nachádza. Výťažok z predaja po odčítaní čiastok zásielkou viazaných (napr. prepravné) je nutné dať k
dispozícii oprávnenému (najčastejšie odosielateľovi zásielky).
Oddiel IV
Záverečné ustanoveniaČlánok 16
Reklamačné konanie


(1)    Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené
pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a Občianskom zákonníku.
(2)    Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené
pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).
(3)    Oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.
(4)    Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca alebo zasielateľ) žiadať len ak ju preukázateľne  dopravcovi uhradil.


Článok 17
Zverejnenie prepravného poriadku cestnej nákladnej dopravy a jeho platnosť


(1)   Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.dopravca.sk)  a je
k dispozícií aj v sídle dopravcu.
(2)   Tento prepravný poriadok je platný od 01.03.2012.

(3)   Podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave  zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a
po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

(4)   Objednávateľ  prepravy (prepravca) je pred podpísaním zmluvy  o preprave  vecí resp. nákladu povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.Článok 18
Zmeny v prepravnom  poriadku cestnej nákladnej dopravy


(1)   Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné  dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

(2)   Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí  jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

                    V Považskej Bystrici,   dňa 25.2.2012

Miroslav Šebesta ..........................................

konateľ               Roman Kubiš .................................................

konateľ

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky